Центарот на Заедницата на Општина Струга одржа Обука за фасилитатори за
реализирање на Кругови на учење. Присутни беа и фасилитатори од претходно
реализирани Кругови на учење кои го споделија своето искуство со новите фасилитатори.
Ова активност е дел од проектот "Активни граѓани, нов бран за промени на заедницата" ,
подржана од Олоф Палме Интернатионал Центер од Шведска.

Qendra e Bashkësisë së Komunës së Strugës mbajti Trajnim për facilituesit për
realizimin e Rrathëve të studimit. Të pranishëm ishin edhe facilitues nga Rrathë studimi
të realizuara më herët të cilët e ndanë përvojën e tyre me facilituesit e rinj. Ky aktivitet
është pjesë e projektit "Qytetarë aktivë, një valë e re ndryshimesh në bashkësi", i
mbështetur nga Olof Palme International Center nga Suedia.