Hulumtim mbi drejtësinë sociale

Ky hulumtim është pjesë e aktiviteteve në aspekt të përcaktimit, njohjes dhe promovimit të nocionit drejtësi sociale.  Krahas këtij hulumtimi aktivitetet përfshijnë punëtori me qytetarë, sesione dhe takime me ekspertë/përfaqësues të institucioneve të ndryshme të  cilët gjatë punës së tyre mund të detektojnë një padrejtësi sociale, përgatitje të materialeve promovuese dhe informuese lidhur me drejtësinë sociale dhe të ngjajshme. Rezultatet e këtij hulumtimi bashkë me të gjitha aktivitetet e lartëpërmendura si një tërësi, do të përdoren për hartimin e një raporti final më të detajuar në periudhën që pason.

Истражување за социјалната правда

Ова истражување е дел од активностите од аспект на дефинирање, препознавање и
промовирање на поимот социјална правда. Покрај ова истражување, активностите
опфаќаат работилници со граѓани, сесии и средби со експерти/претставници од различни
институции кои во текот на својата работа можат да откријат социјална неправда,
подготовка на промотивни и информативни материјали поврзани со социјалната правда
и слично. Резултатите од ова истражување, заедно со сите горенаведени активности во
целина, ќе бидат искористени за изработка на подетален финален извештај во наредниот
период.

Lexoni raportin e plotë të hulumtimit / Прочитајте го целиот извештај од истражувањето

Drejtesia Sociale social-justice-mk