Project Description

Преку проектот би се ставила на располагање на сите засегнати страни база на информации и сублимирани податоци кои на лесен и разбирлив начин би овозможиле создавање на критично граѓанско размислување и активни граѓани кои би влијаеле на локалните образовни институции да бидат транспарентни во спроведувањето на набавките и да овозможат конкуренција која би довела до избор на најповолните и најквалитетните понуди рационалност во трошење на парите, добивање квалитет во набавените стоки, услуги и работи како и намалување на корупцијата во набавките.

ПОЧЕТОК НА ПРОЕКТОТ

01

11

2019

КРАЈ НА ПРОЕКТОТ

30

11

2020

Донатор

Проектот е финансиран од Фондација Отворено општество  – Македонија

Главна и специфични цели на проектот

Да се истражи состојбата на процесот на спроведување на јавните набавки и објавување на релевантни податоци кои би поттикнале критичко размислување и активизам.

  • Мерење на транспарентноста преку мониторинг и истражување со цел обезбедување на систематизирани податоци кои ќе овозможуваат увид во работењето на образовните институции
  • Идентификување на коруптивно однесување во процесот на спроведување на јавните набавки
  • Информирање и подигање на свеста кај граѓаните, граѓанските здруженија и неформалните групи

Очекувани резултати

РЕЗУЛТАТ 1

Објавена анализа за транспарентноста, отчетноста и интегритетот во реализирањето на три набавки, темелена врз утврдена Методологија

РЕЗУЛТАТ 2

Листа на утврдени генератори на коруптивно однесување, анализа на состојбите и поднесување на заклучоци и препораки до заинтересираните страни

РЕЗУЛТАТ3

Информирани граѓани и вклучување на истите во пошироката јавна дебата за потребата на превенција и борба против корупција.

Претплати се за мејл исвестување

Добиј ги најновите вести за натани и проекти во вашето електронско сандаче