Процесот на стратешко планирање е дизајниран за да се изгради за-едничка визија за иднината, за да се постават приоритетите, да се фоку-сираат енергијата и ресурсите во Општината и да осигура дека Советни-ците, Градоначалникот, вработените и другите засегнати страни кои се учесници во процесот, работат на остварувањето на заедничките цели.

Превземи ја стратегијата тука
Morbi vitae purus dictum, ultrices tellus in, gravida lectus.

Стратегијата е изработена врз база на Извештајот за теков-ната состојба во Општина Струга и Стратешката анализа, кои се дадени како придружни документи на Стратегијата, а ќе биде придружена со акционен план, во кој ќе бидат разработени кон-кретни активности и кој ќе придонесе за исполнување на утврде-ните стратешки приоритети и мерки во насока на постигнување на визијата на Општината.

Документот е во согласност со:ƒ

  • Националната стратегија за млади на РМ од 2005 година

  • ƒНационалниот акционен план за имплементација на На-ционалната стратегија за млади за 2009 година

  • и ƒПрограмата за развој на југозападниот плански регион од 2010 година

Превземи ја стратегијата тука

Претплати се за мејл исвестување

Добиј ги најновите вести за натани и проекти во вашето електронско сандаче