Процесот на стратешко планирање има за цел заеднички да ја дефинира визијата за иднината; да ги постави приорите-тите; да ги фокусира енергијата и ресурсите во општината, и да осигура дека советниците, градоначалникот, вработените и другите засегнати страни кои се учесници во процесот работат на остварувањето на заедничките цели.

Превземи го прирачникот тука

Oпштина Струга во процесот на Стратешко планирање за развој на образованието ги идентификуваше сегашните и ид-ните потреби на заедницата и врз основа на тоа ги дефинира-ше својата визија, вредностите, целите и стратегиите со кои ќе одговори на задоволувањето на тие потреби. Стратегијата во себе содржи дефинирана визија за развој на образованието во Општина Струга, водечките принципи за имплементација на стратегијата, како и стратешките приоритети и мерки за по-стигнување на зацртаната визија.Стратешката карта на Општина Струга за развој на образо-ванието на сублимиран начин ги покажува чекорите што треба да ги преземе Општината за да ја постигне својата визија за развојот, местото и улогата на образованието во Општината во периодот 2015-2020 година.

Превземи го прирачникот тука

Претплати се за мејл исвестување

Добиј ги најновите вести за натани и проекти во вашето електронско сандаче