Процесот на стратешко планирање е дизајниран за да се изгради заедничка визија за иднината, да се постават приоритетите, да се фокусираат енергијата и ресурсите во Општината и да се осигура дека советниците, Градоначалникот, вработените и другите засегна-ти страни кои се учесници во процесот работат на остварувањето на заедничките цели.

Превземи ја публикацијата тука
Morbi vitae purus dictum, ultrices tellus in, gravida lectus.

Стратешката карта на Општина Струга за соработка со граѓан-скиот сектор (ГС) го покажува патот по кој Општината може да ја по-стигне својата визија за развојот, местото и улогата на ГС во Општи-ната во периодот 2015-2020 година. Преку Избалансираната карта на показатели (ИКП)3, документот ги обезбедува приоритетните цели, клучните показатели за нивното постигнување, целните вредности кои се сака да се постигнат, како и мерките и иницијативите кои тре-ба да го обезбедат нивното постигнување. Доследното следење и реализацијата на мерките и иницијативи-те содржани во документот од страна на Градоначалникот, Општин-ската администрација и Советот на Општината, како и соодветната финансиска поддршка, ќе обезбедат постигнување на визијата и до-верба во посветеноста, транспарентноста и ефикасноста на Општи-на Струга за соработка со граѓанскиот сектор.

Превземи ја публикацијата тука

Претплати се за мејл исвестување

Добиј ги најновите вести за натани и проекти во вашето електронско сандаче