Општина Струга започна процес на стратешко планирање со кој ги идентификуваа сегашните и идните потреби на заедницата и врз основа на тоа се дефинираа визијата, вредностите, целите и стратегиите преку кои ќе се задоволат потребите на заедница-та. Резултат на тој комлексен процес е Стратегијата за социјална заштита на граѓаните на Општина Струга, која го опфаќа периодот 2015-2020 година.

Превземи го прирачникот тука
Morbi vitae purus dictum, ultrices tellus in, gravida lectus.

Стратегијата содржи дефинирана визија за раз-војот на социјалната заштита во Општина Струга, како и водечките принципи за нејзина имплементација и стратешките приоритети и мерки за постигнување на зацртаната визија. Целата стратегија е обликувана на тој начин што во себе обединува четири различни погледи и почетни позиции, заедно со сите врски и корелации меѓу нив, поврзувајќи се со визијата на Општината. Тоа се перспекти-вите на: задоволни граѓани (што очекуваат граѓаните од Општина-та), обезбедување услуги (кои внатрешни процеси треба да бидат воведени), развој на капацитетите (учење на вработените и орга-низациски раст) и управување со буџетот (како да се финансираат активностите).

Превземи го прирачникот тука

Претплати се за мејл исвестување

Добиј ги најновите вести за натани и проекти во вашето електронско сандаче