Oвој настан беше предводен од Ана Наумоска која спроведе обука за присутните граѓани во врска со оваа тема. Оваа активност е дел од проектот “Активни граѓани нов бран за промени на заедницата”, и се подржува од Меѓународниот Центар Олoф Палме и од Шведската влада.
Kë të event e udhëhoqi Ana Naumoska e cila mbajti trajnim për qytetarët e pranishëm në lidhje me këtë temë.Ky aktivitet është pjesë e projektit “Qytatarë aktivë, një valë e re ndryshimesh në bashkësi” dhe mbështetet nga Qendra Ndërkombëtare Olof Palme dhe nga Qeveria suedeze 1